كارت شركت در پنجمين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور تير ماه سال ۱۳۹۷
روش دوم : جستجو بر اساس شماره پرونده و کد پيگيري
*
: شماره پرونده (زمان ثبت نام)
 *
:کد پيگيري (زمان ثبت نام)
 *
كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
روش اول : جستجو بر اساس شماره پرونده و سريال ثبت نامي
*  
: شماره پرونده (زمان ثبت نام)
 *  
:شماره سريال (زمان ثبت نام)
 *
كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
داوطلباني که شماره پرونده - سريال ثبت نامي و يا کد پيگيري خود را فراموش کرده اند مي توانند با مراجعه به بخش سيستم پاسخ گويي نسبت به دريافت شماره پرونده و کد پيگيري در زمان ثبت نام خود اقدام نمايند
روش چهارم : جستجو بر اساس شماره پرونده و شماره داوطلبي
*
:شماره پرونده (زمان ثبت نام)
 *
:شماره داوطلبي
 *
كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
روش سوم : جستجو بر اساس شماره پرونده و کد ملي
*  
: شماره پرونده (زمان ثبت نام)
 
 *  
:کد ملي
 *
كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد

تصويركد امنيتي
© 2021 Sanjesh Organization, All Right Reserved