کارت شرکت دربيست و چهارمين آزمون المپياد دانشجويي کشور سال 1398
توضيحات
 • توجه داشته باشيد که کارت شرکت در آزمون بدون مهر فاقد اعتبار است.
 •    
  داوطلباني که موفق به پرينت کارت شرکت در آزمون خود نشده اند بر اساس اطلاعيه مربوطه ، با به همراه داشتن کارت ملي و يا اصل شناسنامه به باجه رفع نقص مراجعه و نسبت به در يافت شماره پرونده و شماره داوطلبي اقدام و بر اساس روش دوم کارت خود را دريافت نمائيد
  روش دوم : جستجو بر اساس شماره پرونده و شماره داوطلبي
  *
  :شماره پرونده
   *
  :شماره داوطلبي
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
  روش اول : جستجو بر اساس مشخصات فردي
  *  
  : رشته امتحاني
   
   *  
  :کد ملي
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد

  تصويركد امنيتي
  © 2019 Sanjesh Organization, All Right Reserved